tel. kom. +48 888 824 857
email:

Tłumaczenia dla firm i instytucji


Kancelarie prawnicze i notarialne, firmy doradcze i konsultingowe

Pełny zakres tłumaczeń prawniczych w ramach następujących dziedzin prawa:

 • prawo międzynarodowe
 • prawo karne
 • prawo cywilne
 • prawo cywilno-procesowe
 • prawo rodzinne
 • ustawodawstwo Unii Europejskiej

akty normatywne i akty prawne, akty notarialne, akty założycielskie, analizy i opinie prawne, bilanse, decyzje i orzeczenia, rozporządzenia i uchwały, dokumenty robocze organów UE, dokumenty przetargowe, sądowe i rejestrowe, memorandum inwestycyjne, orzecznictwo ETS, dokumenty z zakresu zamówień publicznych (SIWZ, odwołania itp.), pełnomocnictwa i upoważnienia, pisma sądowe i procesowe postępowania arbitrażowe, pozwy sądowe, prospekty emisyjne, protokoły, rozporządzenia, sprawozdania due diligence, umowy (spółek, kupna – sprzedaży, dzierżawy, darowizny, najmu, umów o pracę) i kontrakty, skargi, specyfikacje, statuty, ustawy i projekty ustaw, wyciągi z rejestrów handlowych, instrukcje, zaświadczenia oraz każdego innego rodzaju dokumenty, w tym wymagające formy notarialnej.

Firmy badawcze

Obsługa językowa dyskusji przeprowadzanych podczas Focus Group Interviews szeroko stosowanych w badaniach rynkowych i społecznych.

Firmy z sektora nieruchomości, w tym agencji nieruchomości

Wszystkie niezbędne dokumenty, np. akty notarialne, decyzje o warunkach zabudowy, okresowe raporty o stanie zagospodarowania przestrzennego, opinie prawne i środowiskowe, studia wykonalności, wypisy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i inne dokumenty planistyczne.

Spółki i instytucje

 • dokumenty finansowe takie jak np.: audyty finansowe, analizy spółek, bilanse, kontrakty terminowe, prospekty emisyjne, sprawozdania i raporty roczne, sprawozdania finansowe, sprawozdania okresowe, sprawozdania biegłych rewidentów itd. oraz
 • dokumenty wewnętrzne, np. dokumentacja handlowa, materiały informacyjne i korespondencja spółki

Tłumaczenia konferencyjne symultaniczne, konsekutywne i „szeptanka” podczas międzynarodowych konferencji, paneli dyskusyjnych, przemówień, rozmów i negocjacji handlowych, prezentacji, szkoleń, spotkań technicznych grup roboczych, targów i wystaw, itp., w tym obsługa językową przebiegu dyskusji podczas Focus Group Interviews, “fokusów” szeroko stosowanych w badaniach rynkowych i społecznych.

Tłumaczenia ustne wymagające obecności tłumacza przysięgłego:

 • notarialne (tłumaczenia ustne uwierzytelnione / ustne przysięgłe przy zawieraniu umów wymagających formy aktu notarialnego)
 • podczas spotkań oficjalnych, np. tłumaczenie na zgromadzeniu wspólników,
 • sądowe (tłumaczenia dla sądów, prokuratury i policji)

 

ˆ do góry

Jak zlecić tłumaczenie pisemne zwykłe?

 • przesłać mailem na
 • przesłać kurierem
 • wypełnić formularz zamówienia na stronie

 

Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego to 1500 znaków ze spacjami.

 

Jak zlecić tłumaczenie przysięgłe?

 • przesłać zeskanowaną wersję dokumentu na a oryginał okazać przy odbiorze tłumaczenia.
 • przesłać kurierem
 • doręczyć osobiście

 

Strona rozliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego "przysięgłego" to 1125 znaków ze spacjami.

 

regulamin »
zamówienie tłumaczeń online »

© dr Natalia Kuźmienko
ul. Elektoralna 11, 00-137 Warszawa
tel. kom. +48 888 824 857
email:
NIP 526 220 04 64, Regon 013082226
projekt strony