tel. kom. +48 888 824 857
email:

Regulamin


§1

Firma ATNK dr Natalia Kuźmienko, zwana dalej Tłumaczem, świadczy usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych zgodnie z poniższymi warunkami niniejszego Regulaminu.


§2
Zasady skladania i realizacji zleceń

 1. Przyjęcie tłumaczenia do realizacji następuje w formie pisemnej: osobiście, pocztą, email na adres. Zamówienie powinno być opatrzone pieczątką firmową oraz podpisem osoby upoważnionej.
 2. Realizacja zlecenia rozpoczyna się z chwilą przekazania przez Klienta pisemnego zamówienia na tłumaczenie oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości brutto danego zamówienia.
 3. Tłumacz może odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny

§3
Klauzula poufności

Tłumacz zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji i dokumentów uzyskanych od Klienta.

§4
Cena usługi

 1. Płatności za wykonane usługi realizowane są na podstawie wystawionej faktury VAT, którą należy opłacić przelewem na rachunek bankowy określony w fakturze, bądź osobiście, w przypadku płatności gotówką.
 2. Tłumacz jest płatnikiem podatku VAT.

§5
Tłumaczenia pisemne

 1. Standardowa strona rozliczeniowa w przypadku tłumaczeń zwykłych (nieprzysięgłych) to 1500 znaków ze spacjami. Standardowa strona rozliczeniowa w przypadku tłumaczeń przysięgłych to 1125 znaków ze spacjami. Rozliczenie następuje na podstawie gotowego tłumaczenia.
 2. Każda rozpoczęta strona tłumaczenia pisemnego jest zaokrąglana do pół strony, z wyjątkiem pierwszej strony, która jest liczona jako pełna.
 3. Każda rozpoczęta strona tłumaczenia przysięgłego jest liczona jako pełna.
 4. Do czasu wykonania tłumaczenia nie wlicza się: sobót, niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dnia przyjęcia zlecenia. W związku z tym zlecenia z piątku/soboty na poniedziałek, jeśli przekraczają 5 stron rozliczeniowych, traktowane są jako tryb pilny lub ekspresowy.
 5. Klient ma prawo odwołać zlecone tłumaczenie, jednakże zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za pracę wykonaną do tego momentu oraz do zwrotu wszelkich poniesionych kosztów w związku z realizacją zlecenia. Odwołanie realizacji tłumaczenia wymaga formy pisemnej.
 6. Tłumacz może odstąpić bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji od zawartej z klientem umowy / zlecenia najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem jego wykonania.

§6
Tryby realizacji

 1. zwykły (+0%) - w ciągu 2 dni roboczych, „na pojutrze”, do 5 stron dziennie (przyjmowanie zleceń do godz. 13.00)
 2. pilny (+50%) - do 8 stron dziennie lub do 5 stron „na jutro
 3. ekspresowy (+100%) - do 12 stron dziennie, tłumaczenia wykonywane w dniu złożenia zlecenia, tłumaczenia powyżej 5 stron „na jutro”
 4. super ekspresowy (+150%) - powyżej 12 stron dziennie
 5. „mission impossible” (+200%) - tłumaczenia zlecane lub odbierane w dni ustawowo wolne od pracy

Zlecenia wykonywane w trybie zwykłym, bez wskazanej w zleceniu godziny realizacji, są przekazywane Klientowi do godz. 17:00 w dniu ustalonym jako termin realizacji zlecenia, chyba że umowa/zlecenie stanowi inaczej.

§7
Tłumaczenia ustne

 1. Firma ATNK oferuje dwa rodzaje usług tłumaczeń ustnych: tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne.
 2. Jednostką rozliczeniową tłumaczenia ustnego jest blok tłumaczeniowy / godzina.
 3. Jednostką rozliczeniową tłumaczenia konsekutywnego jest godzina, przy czym minimalne wynagrodzenie za tłumaczenie konsekutywne w Warszawie w jednym dniu jest równe stawce za 2 godziny pracy.
 4. Jednostką rozliczeniową tłumaczenia symultanicznego jest blok 4-godzinny.
 5. Każda rozpoczęta godzina tłumaczenia konsekutywnego rozliczana wg godzinowej stawki podstawowej.
 6. Każda rozpoczęta godzina tłumaczenia symultanicznego rozliczana jest wg bloku 4-godzinnego.
 7. Minimalna opłata za tłumaczenia ustne wykonywane poza Warszawą to opłata za 8 godzin.
 8. W przypadku tłumaczeń ustnych poza Warszawę Klient zobowiązany jest pokryć koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia tłumacza.
 9. Za 9 i 10 godzinę tłumaczenia doliczamy do stawki podstawowej 50%, za każdą następna godzinę - 100%.
 10. Za tłumaczenie ustne w dni świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy doliczamy 100% do ceny podstawowej.
 11. Czas pracy tłumacza liczy sie od godziny rozpoczęcia do godziny zakończenia tłumaczenia ustnego, określonych w zleceniu, i obejmuje ewentualne przerwy w tłumaczeniu (na przykład przerwy na posiłki, przerwy w spotkaniu, itp.).
 12. Procedura rezerwacji czasu tłumacza ustnego rozpoczyna się w momencie przekazania do naszego biura pisemnego zlecenia, które powinno zawierać: rodzaj tłumaczenia ustnego, język, tematyka, dokładny termin, przewidywany czas trwania tłumaczenia ustnego, ustaloną cenę, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT bądź rachunku oraz podpis osoby zlecającej.
 13. Pobiera się następujące opłaty z tytułu odwołania przez Klienta zamówionego tłumaczenia:
  • 7 dni przed wykonaniem usługi – 75% sumy wynagrodzenia tłumacza;
  • mniej niż 7 dni przed wykonaniem tłumaczenia – 100% sumy wynagrodzenia tłumacza.

§8
Wykonywanie tłumaczeń ustnych

 1. Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został zamówiony i zgłosił się, aby wykonać pracę, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia, i obejmuje wszystkie ewentualne przerwy w tłumaczeniu (np. przerwy na posiłki, przerwy w spotkaniu, czas przejazdu tłumacza z Klientem).
 2. Jednostką rozliczeniową tłumaczeń ustnych są 4 godziny pracy tłumacza (tzw. blok).
 3. Każdy rozpoczęty blok jest rozliczany jako cały (czterogodzinny) blok.
 4. Fakt nieskorzystania z usług zamówionego tłumacza nie zwalnia Klienta z obowiązku poniesienia pełnych kosztów wynajęcia tłumacza.
 5. W wypadku odwołania przez Klienta zamówionego tłumaczenia w dniu wykonania usługi lub w dniu poprzedzającym wykonanie usługi, Klient jest zobowiązany do zapłaty pełnej sumy wynagrodzenia.
 6. W wypadku tłumaczeń wyjazdowych Klient jest odpowiedzialny za zorganizowanie wyjazdu dla tłumacza i ponosi koszty jego przejazdu, zakwaterowania i posiłków na miejscu tłumaczenia.
 7. W razie konieczności dojazdu lub powrotu w dniu innym niż dzień tłumaczenia, ATNK zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za czas spędzony przez tłumacza w podróży.
 8. Wynagrodzenie za pracę tłumacza ustnego w dni wolne od pracy lub w nocy (od 22.00 do 6.00) wynosi dwukrotność normalnej stawki za tłumaczenie, a w soboty dodatkowo 50% stawki za tłumaczenie

§9
Płatności

 1. Płatności za wykonane usługi realizowane są na podstawie faktury VAT z 14-dniowym terminem płatności od daty wystawienia faktury na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT lub wpłaty gotówkowej.
 2. Każde zamówienie / zlecenie wymaga płatności z góry lub zaliczki (30% wartości zamówienia).
 3. W przypadku przekroczenia terminu płatności podanego na fakturze o 14 i więcej dni, Tłumacz ma prawo do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości 0,5% wartości zlecenia za każdy dzień opóźnienia.

§10
Reklamacje

 1. W przypadku reklamacji wszelkie uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania tłumaczenia. Zgłoszenie reklamacji nie wpływa na termin płatności za usługę.
 2. Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za jakość tłumaczeń realizowanych w trybach ekspresowym i super ekspresowym ani za opóźnienia w realizacji zleceń wynikające z przyczyn niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu, awarie serwerów, telefonów, opóźnienia w działaniu poczty, itp.

§11
Warunki końcowe

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Tłumacz rezerwuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Zlecając tłumaczenie Klient każdorazowo akceptuje wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. Niniejszy Regulamin sporządzony został w języku angielskim, rosyjskim i polskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy tymi wersjami językowymi, obowiązuje wersja w języku polskim.

ˆ do góry

Oferta tłumaczeń przysięgłych i specjalistycznych:

 • tłumacz tekstów prawnych i prawniczych
 • tłumacz dokumentów finansowych
 • tłumacz dokumentów wewnętrznych spółki
 • tłumacz konferencyjny
 • tłumaczenia ustne przysięgłe w urzędach, sądach i u notariusza
© dr Natalia Kuźmienko
ul. Elektoralna 11, 00-137 Warszawa - Śródmieście
tel. kom. +48 888 824 857
email:
NIP 526 220 04 64, Regon 013082226
projekt strony